O Przymierzu Przedsiębiorców

Przymierze Przedsiębiorców jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 7.00 rano na śniadaniach biznesowych, w celu rozważania pisma świętego, wymiany kontaktów biznesowych, polecania rzetelnych przedsiębiorców, wykonujących swoją pracę na najwyższym poziomie.

Na naszych spotkaniach pojawiają się tacy goście jak Szymon Hołownia, Jasiek Mela, bp Grzegorz Ryś, prezesi i biznesmeni z kluczowych działów gospodarki i firm.

Organizujemy szkolenia, spotkania integracyjne, panele dyskusyjne. Spotykamy się od 5 lat.

Aktualnie nad rozwojem i programem działań Przymierza czuwa zarząd w osobach:

 • Marek Przychodzeń
 • Marek Legutko
 • Małgorzata Lelito
 • Marcelina Prokop
 • Tomasz Piwowarski
 • Michał Podniesiński

Każde spotkanie przebiega według następującego scenariusza:

 • 7:00 – 7:15 – „przedsiębiorczy kwadrans studencki”, czyli czas na dotarcie i luźne rozmowy
 • 7:15 – 7:35 – czytanie dnia oraz refleksje własne
 • 7:35 – 8:00 – posiłek
 • 8:00 – 8:15 – sesja prezentacji
 • 8.15 – 9.00 – część tematyczna
 • 9:00 … – oficjalne zakończenie, w razie potrzeby dokończenie części tematycznej oraz luźne rozmowy dla chętnych

Jak przygotować się do spotkania:

Najlepiej przygotować krótką, kilkudziesięcio – sekundową prezentację swojej osoby/firmy/projektu, w której zawrzeć można informacje na temat osób, z którymi mają Państwo możliwość podjęcia współpracy lub których w danym momencie “poszukują”. Jesteśmy grupą otwartą na pomoc. Im bardziej uściślą Państwo swoje potrzeby, tym łatwiej będzie nam spróbować im sprostać.

Regulamin Przymierza

Kliknij na zakładkę poniżej. Zostanie rozwinięty cały tekst regulaminu.

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego "Przymierze Przedsiębiorców"

§ 1

 1. Przymierze Przedsiębiorców” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, a teren jego działania stanowi cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania oznaczenia graficznego, odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów.

§ 4

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszanie przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi, chcących rozwijać środowisko odpowiedzialnego biznesu, poprzez wzajemną integrację, rozwój oraz promowanie dobrych wzorów zawodowych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel przez:
 • a) promowanie chrześcijańskich wartości w życiu prywatnym i zawodowym;
 • b) organizowanie spotkań biznesowych, w szczególności cotygodniowych śniadań;
 • c) szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia;
 • d) organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań integracyjnych, uroczystości;
 • e) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 • f) współpracę z instytucjami Kościoła katolickiego, z organami administracji publicznej, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami;
 • g) działalność charytatywną.

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • a) członków zwyczajnych,
 • b) członków sympatyków.

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje cel Stowarzyszenia i niniejszy Regulamin, a także:
 • a) prowadzi sam lub wspólnie z innymi podmiotami działalność gospodarczą;
 • b) jest wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki kapitałowej;
 • c) jest osobą zarządzającą działalnością gospodarczą prowadzoną przez inny podmiot.
 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów na wniosek kandydata.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
 • a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;
 • b) prawo składania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 • c) prawo uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia;
 • d) prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 • e) prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach i pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 • a) aktywny udział w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 • b) przestrzeganie Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • c) regularne opłacanie składek członkowskich;
 • d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkiem sympatykiem może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje cel Stowarzyszenia i niniejszy Regulamin.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na wniosek kandydata.
 3. Członek sympatyk ma prawo:
 • a) udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
 • b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
 • c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 1. Członek sympatyk ma obowiązek godnie reprezentować swoją postawą Stowarzyszenie.

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • a) dobrowolnej rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu Członków lub Prezesowi;
 • b) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:
  • – długotrwałego zaniedbywania obowiązków członka,
  • – nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • – nieopłacania składek przez co najmniej trzy miesiące,
  • – popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
 • c) śmierci.
 1. Decyzję w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków. Osoba zainteresowana ma prawo odwołać się od decyzji w terminie 14 dni od daty przekazania informacji o wykluczeniu, w takim przypadku najbliższe Walne Zebranie ponownie rozpatrzy sprawę i podejmie ostateczną decyzję.

§ 9

 1. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Prezes.
 2. Pracami bieżącymi Stowarzyszenia kieruje Kapituła Stowarzyszenia składająca się z od 2 do 4 członków, w tym Prezesa.
 3. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na półroczną kadencję. Członek Kapituły może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się dwa razy do roku – w marcu i wrześniu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych.
 4. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji Prezesa bądź Kapituły, w tym w szczególności:
 • a) określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 • b) uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie;
 • c) wybieranie Prezesa i pozostałych członków Kapituły Stowarzyszenia;
 • d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia;
 • e) wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia;
 • f) określanie wysokości i zasad regulowania składek;
 • g) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia;
 • h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają niezależnie od liczby obecnych członków, zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Obradami Nadzwyczajnego Zebrania Członków kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony członek Kapituły.
 3. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia wszystkich Członków Prezes na co najmniej 3 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowaną tematykę. Za wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez e-mail, SMS lub zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 11

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 12

 1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na skutek jednomyślnej uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Prezesa, Kapituły lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Kiedy i gdzie możesz nas spotkać

 

Kiedy:

Piątek, godz 7.00.
W zasadzie spotykamy się co tydzień z wyjątkiem świąt.
Śledź nas na FB aby być zawsze na bieżąco.  

 

Gdzie:

Hotel Atrium (Kraków),
ul. Krzywa 7,
Kraków
 

 

Kontakt:

zadzwoń: 784 601 018
napisz do nas: kontakt@przymierze.net