O Przymierzu Przedsiębiorców

Przymierze Przedsiębiorców jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 7.00 rano na śniadaniach biznesowych, w celu rozważania pisma świętego, wymiany kontaktów biznesowych, polecania rzetelnych przedsiębiorców, wykonujących swoją pracę na najwyższym poziomie.

Na naszych spotkaniach pojawiają się tacy goście jak Szymon Hołownia, Jasiek Mela, bp Grzegorz Ryś, prezesi i biznesmeni z kluczowych działów gospodarki i firm.

Organizujemy szkolenia, spotkania integracyjne, panele dyskusyjne. Spotykamy się od 7 lat.

Aktualnie nad rozwojem i programem działań Przymierza czuwa zarząd w osobach:

  • Marek Przychodzeń – Prezes
  • Tomasz Piwowarski
  • Małgorzata Lelito
  • Marek Legutko

Każde spotkanie przebiega według następującego scenariusza:

  • 7:00 – 7:15 – „przedsiębiorczy kwadrans studencki”, czyli czas na dotarcie i luźne rozmowy
  • 7:15 – 8:10 – czytanie dnia oraz refleksje własne
  • 8:10 – 8:30 – posiłek (przerwa śniadaniowa)
  • 8:30 – 8:45 – sesja prezentacji
  • 8.45 – 9.30 – część tematyczna
  • 9:30 … – oficjalne zakończenie, w razie potrzeby dokończenie części tematycznej oraz luźne rozmowy dla chętnych

Jak przygotować się do spotkania:

Najlepiej przygotować krótką, kilkudziesięcio – sekundową prezentację swojej osoby/firmy/projektu, w której zawrzeć można informacje na temat osób, z którymi mają Państwo możliwość podjęcia współpracy lub których w danym momencie „poszukują”. Jesteśmy grupą otwartą na pomoc. Im bardziej uściślą Państwo swoje potrzeby, tym łatwiej będzie nam spróbować im sprostać.

Regulamin Przymierza

Kliknij na zakładkę poniżej. Zostanie rozwinięty cały tekst regulaminu.

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego "Przymierze Przedsiębiorców"

§ 1
1. „Przymierze Przedsiębiorców” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, a teren jego działania stanowi cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania oznaczenia graficznego, odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów.

§ 4
1. Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszanie przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi, chcących rozwijać środowisko odpowiedzialnego biznesu, poprzez wzajemną integrację, rozwój oraz promowanie dobrych wzorów zawodowych.
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel przez następujące środki działania:
a) promowanie chrześcijańskich wartości w życiu prywatnym i zawodowym;
b) organizowanie spotkań biznesowych, w szczególności cotygodniowych śniadań;
c) szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia;
d) organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań integracyjnych, uroczystości;
e) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
f) współpracę z instytucjami Kościoła katolickiego, z organami administracji publicznej, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami;
g) działalność charytatywną.

§ 5
1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje cel Stowarzyszenia i niniejszy Regulamin, a także:
a) prowadzi sam lub wspólnie z innymi podmiotami działalność gospodarczą;
b) jest wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki kapitałowej;
c) jest osobą zarządzającą działalnością gospodarczą prowadzoną przez inny podmiot.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów na wniosek kandydata.
3. Członek Stowarzyszenia ma następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;
b) prawo składania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
c) prawo uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia;
d) prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia;
e) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach i pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
4. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) aktywny udział w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
b) przestrzeganie Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularne opłacanie składek członkowskich;
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 6
1. Sympatykiem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje cel Stowarzyszenia i niniejszy Regulamin.
2. Przyjęcia w poczet sympatyków Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na wniosek kandydata. Przyjęcie to nie skutkuje nabyciem członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Sympatyk Stowarzyszenia ma prawo:
a) udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Sympatyk Stowarzyszenia ma obowiązek godnie reprezentować swoją postawą Stowarzyszenie.
5. Sympatyk Stowarzyszenia nie jest członkiem Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 7
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu Członków lub Zarządowi;
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:
– długotrwałego zaniedbywania obowiązków członka,
– nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub uchwał Walnego Zebrania Członków,
– nieopłacania składek przez co najmniej trzy miesiące,
– popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
c) śmierci.
2. Decyzję w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Osoba zainteresowana ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty przekazania informacji o wykluczeniu, w takim przypadku odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków i podejmuje ostateczną decyzję.

§ 8
1. Stowarzyszenie posiada Zarząd składający się z od 3 do 7 członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Walne Zebranie Członków na dwuletnią kadencję zwykłą większością głosów.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów. W przypadku odwołania członka Zarządu Walne Zebranie Członków niezwłocznie powołuje na jego miejsce nowego członka, chyba że postanowi, że Zarząd działać będzie w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu z powodu innego niż odwołanie, Zarząd w pomniejszonym składzie niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu powołania nowego członka Zarządu lub podjęcia uchwały o działaniu Zarządu w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.
5. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a) organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków;
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
c) przedstawianie corocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
d) zarządzanie majątkiem i opracowywanie budżetu Stowarzyszenia, w tym podejmowanie czynności w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
f) wykluczanie ze Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków;
g) ustalanie wysokości składek.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności

§ 9
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się dwa razy do roku – w marcu
i we wrześniu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu, w tym w szczególności:
a) określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia;
b) uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie;
c) wybieranie Prezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia;
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia;
e) wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia;
f) określanie zasad regulowania składek;
g) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczania członków Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają niezależnie od liczby obecnych członków, zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony członek Zarządu.
7. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia wszystkich Członków Prezes na co najmniej 3 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowaną tematykę. Za wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez e-mail, SMS lub zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 10
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 11
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia jest następujący: do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych i rozporządzania prawem, wymagane jest współdziałanie i podpisy co najmniej trzech (3) członków Zarządu.

§ 12
1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na skutek jednomyślnej uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Prezesa, Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Kiedy i gdzie możesz nas spotkać?

Kiedy:

Piątek, godz 7.00.
W zasadzie spotykamy się co tydzień z wyjątkiem świąt.
Śledź nas na FB aby być zawsze na bieżąco.

Gdzie:

Hotel Atrium (Kraków),
ul. Krzywa 7,
Kraków

Kontakt:

zadzwoń: 784 601 018
napisz do nas: kontakt@przymierze.net

Stowarzyszenie zwykłe „Przymierze Przedsiębiorców”

ul. Nowohucka 92A
30-728 Kraków
ewidencja stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Krakowa: wpis nr 109
REGON: 386302182 NIP: 6793201669
Nr konta: 42 1140 2004 0000 3902 8048 1165 (mBank)